Algemene Voorwaarden Wood Arts & Crafts

 

Deze algemene Voorwaarden van Wood Arts & Crafts  treden in werking per 1 Januari 2021

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van Wood Arts & Crafts

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van Wood Arts & Crafts bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Overmacht

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Wood Arts & Crafts worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Wood Arts & Crafts;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Wood Arts & Crafts in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Wood Arts & Crafts: de natuurlijke of rechtspersoon die en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Wood Arts & Crafts en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Wood Arts & Crafts gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Wood Arts & Crafts

Naam ondernemer: Wood Arts & Crafts V.O.F.

Handelend onder de naam/namen:

-  Wood Arts & Crafts

Vestigingsadres:

St. Gerardusstraat 6B

6034 SJ Nederweert-Eind

telefoonnummer: 0630949096

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@woodartsandcrafts.nl

KvK-nummer: 81535783

Btw-nummer: NL862129588B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wood Arts & Crafts en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Wood Arts & Crafts en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wood Arts & Crafts voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Wood Arts & Crafts zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Wood Arts & Crafts gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wood Arts & Crafts niet.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wood Arts & Crafts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wood Arts & Crafts passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Wood Arts & Crafts daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Wood Arts & Crafts kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wood Arts & Crafts op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Wood Arts & Crafts zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Wood Arts & Crafts waar de consument met klachten terecht kan.

b. de prijs met inbegrip van alle belastingen en verzendkosten van het product.

c. de tijdsperiode voor Reclames.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wood Arts & Crafts mag de consument vragen naar de reden van herroeping.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een mail bericht of bericht via contactformulier aan Wood Arts & Crafts.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Wood Arts & Crafts. Dit hoeft niet als Wood Arts & Crafts heeft aangeboden het product zelf af te halen.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Wood Arts & Crafts verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Wood Arts & Crafts bij herroeping

 1. Als Wood Arts & Crafts de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo snel als mogelijk, binnen een redelijke termijn een ontvangstbevestiging.
 2. Wood Arts & Crafts vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door Wood Arts & Crafts in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Wood Arts & Crafts aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Wood Arts & Crafts gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Wood Arts & Crafts kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Wood Arts & Crafts dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. tenzij anders vermeld, bv. BTW verleggen voor bedrijven.
 3. Alle door Wood Arts & Crafts vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW. en excl. verzend- en rembourskosten, tenzij anders vermeld.
 4. De hoogte van de verzend- en rembourskosten staat op de bevestiging vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland tenzij anders vermeld.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Wood Arts & Crafts staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Houtproducten kunnen werken, kromtrekken en scheurtjes vertonen, dit is de eigenschap van dit natuurproduct. Deze natuurlijke eigenschappen zijn nooit redenen om de koop te ontbinden.
 3. Schade of verkleuringen van producten van hout die in direct zonlicht (raam) en bij of in de buurt van een warmtebron (kachel, verwarming enz.) zijn geplaats vallen buiten de garantie bepalingen of recht van ontbinding koopovereenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Wood Arts & Crafts zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Wood Arts & Crafts kenbaar heeft gemaakt, een foutief ingevoerde afleveradres is voor eigen risico consument. Goederen die foutief zijn afgeleverd door een niet correct ingevuld afleveradres is nooit reden voor een vergoeding of terug betaling van de goederen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Wood Arts & Crafts geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel als mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wood Arts & Crafts tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Wood Arts & Crafts bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een foutief opgegeven afleveradres geld wat opgenomen is in artikel 13 lid 2.
 5. Bij zichtbare beschadiging van de verpakking bij levering neemt de ontvanger/consument direct contact op via mail: info@woodartsandcrafts.nl of per telefoon: 0630949096. De ontvanger/consument wijst de vervoerder op de geconstateerde beschadiging en laat de vervoerder een aantekening maken. Maak indien mogelijk foto’s dit helpt bij het terugvorderen van de schade.
 6. De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Wood Arts & Crafts is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor terugzending voor zijn/haar rekening.

 

 

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen meteen te worden voldaan via de door Wood Arts & Crafts beschikbaar gestelde ( elektronische) betaalmiddelen, of bankoverschrijving tenzij anders overeengekomen.
 2. Een bestelling zal pas in behandeling worden genomen als de betaling voldaan is en bijgeschreven op onze bankrekening.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wood Arts & Crafts via mail of contact formulier.
 2. Bij Wood Arts & Crafts ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wood Arts & Crafts binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Wood Arts & Crafts in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Wood Arts & Crafts en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 17- Overmacht
    1. In geval van overmacht is Wood Arts & Crafts niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort  voor de duur van de overmacht.

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

 1. Wood Arts & Crafts is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Wood Arts & Crafts.

   2. Wood Arts & Crafts is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of (bedrijfs)schade, indirecte schade en winst- of omzetderving.